INFORMATIE OVER DE SITE EN HET GEBRUIK ERVAN

Eigendom van het terrein :

Deze site is eigendom van de vereniging van Vrienden en Pelgrims van Saint-Jacques de la Voie de Vézelay, 24 rue Saint Pierre, 89450 Vézelay – Aangiftenummer W892000630

Beheer van de site :

Verenigingen Voie de Vézelay

Ontwerp :

ZE-COMPANY

35 rue des Anguignis, 45100 Saint-Jean-le-Blanc

Hosting en gebruik :

Nuxit – 97 Rue Général Mangin 38100 Grenoble

Inhoud - verantwoordelijkheden :

De informatie op deze website is uitsluitend ter informatie. De beheerder van de site kan de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op zijn site gepubliceerde informatie niet garanderen. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij/zij deze informatie op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. De aangegeven prijzen zijn niet contractueel. De foto’s van de producten zijn zo nauwkeurig mogelijk. De exploitant van de site kan echter niet garanderen dat er geen wanverhouding bestaat tussen het online gepresenteerde product en de werkelijkheid, met name door mogelijke verschillen in perceptie afhankelijk van de computer, de software en het beeldscherm van de gebruiker. De exploitant wijst daarom alle verantwoordelijkheid af voor de presentatie van de producten in de online gepubliceerde foto’s. De beheerder van de website stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en gecontroleerde informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen of andere logische infecties op zijn site.

Wetgeving :

Op deze site is het Franse recht van toepassing.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Informatievergaring :

Persoonlijke informatie verzameld via de formulieren van de site wordt niet opgeslagen en is niet bedoeld voor enig ander doel dan het beantwoorden van een verzoek. Deze gegevensverzameling is derhalve vrijgesteld van aangifte bij de CNIL (vrijstelling nr. 7 van 9 mei 2006). Indien het gebruik van deze gegevens echter evolueert, verbindt de beheerder van de site zich ertoe een verklaring af te leggen overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.

Bescherming van persoonsgegevens van derden :

De gebruiker van de website is verplicht de bepalingen van de wet inzake gegevensverwerking, bestanden en vrijheden na te leven, waarvan de schending strafbaar is. In het bijzonder moet hij zich met betrekking tot de persoonsgegevens waartoe hij toegang heeft, onthouden van elke verzameling en elk misbruik, en in het algemeen van elke handeling die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van personen.

EERBIEDIGING VAN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Site :

Elke gehele of gedeeltelijke weergave of omleiding van deze site door welk middel dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

Merken :

De handelsmerken van de websitebeheerder en zijn partners, evenals de logo’s die op de website voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s, gemaakt op basis van de elementen van de site zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is derhalve verboden, in de zin van artikel L 713-2 van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Foto credits :

Alle foto’s die de inhoud van deze website illustreren, zijn onderworpen aan een gebruiksrecht in overeenstemming met de wet van 1 maart 1957 opgenomen in wet nr. 92-597 van 1 juli 1992 met betrekking tot de wet op de intellectuele eigendom. Tenzij specifiek vermeld, zijn de foto’s eigendom van de vereniging die de reproductie ervan zonder voorafgaande toestemming verbiedt.